Зерттеулері, мақалалары   

Қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірі
Қоңыр. Қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірі: Тарихи әдеби сын // Шолпан.- 1922.- № 2-3.- 115-128 б.
М.Әуезовтің бүркеншік есімі «Қоңыр» деп берілген.
قوكر. قازاق ادابياتينك خازركى داويرى

Қобыланды батыр
Мұхтар. Қобыланды батыр: ел әңгімесіндегі Қобыланды, ел қиялының ұлы батыры // Таң.- 1925.- № 1.- 119-126 б
Театр-музыка кадры
Мұхтар. Театр-музыка кадры // Социалды Қазақстан.- 1933.- 2 июнь (№ 125).
Muqtar. Tьjatьr-muvzьjke kadьrь // Satsьjaldь Qazaqьstan.- 1933.- 2 yjen (№ 125).

Жақсы пьеса – сапалы әдебиет белгісі
Мұхтар. Жақсы пьеса – сапалы әдебиет белгісі // Социалды Қазақстан.- 1934.- 28 апрель (№ 99).
Muqtar. Çaqsь pijese – sapalь әdebijet belgisi // Satsьjaldь Qazaqьstan.- 1934.- 28 әpirel (№ 99).

«Қыз Жібек» қандай?
Мұхтар. «Қыз Жібек» қандай? // Социалды Қазақстан.- 1934.- 24 ноябрь (№ 271).
Muqtar. “Qьz-Çibek” qandaj? // Satsьjaldь Qazaqьstan.- 1934.- 24 nojabir ((№ 271).

Қазақстанның көркем өнері.
Мұхтар. Қазақстанның көркем өнері // Социалды Қазақстан.- 1935.- 20 октябрь (№ 242).
Muqtar. Qazaqьstannьn kөrkem өneri // Satsьjaldь Qazaqьstan.- 1935.- 20 өktәbir (№ 242).

Қалмақаннан не тілер едік?
Мұхтар. Қалмақаннан не тілер едік? // Социалды Қазақстан.- 1935.- 12 сентябрь (№ 211).
Muqtar. Qalmaqannan ne tiler edik? // Satsьjaldь Qazaqьstan.- 1935.- 12 sentәbir (№ 211).

Қырғыз дастаны - Манас
Әуезұлы Мұхтар. Қырғыз дастаны - Манас // Қазақ әдебиеті.- 1936.- 30 январь (№ 4).- 1,4 б.
Әvez ulь Muqtar. Qьrqьz dastanь - Manas // Qazaq әdebijeti.- 1936.- 30 qьnuvar (№ 4).- 1,4 b.

Пушкинді қазақшаға аудару тәжірибелері туралы
Әуезов Мұхтар. Пушкинді қазақшаға аудару тәжірибелері туралы // Социалды Қазақстан.- 1936.- 22 январь (№ 18).
Әvezip Muqtar. Puvckindi qazaqcaqa avdaruv tәçirijbeleri tuvralь // Satsьjaldь Qazaqьstan.- 1936.- 22 qьnuvar (№ 18).

Әбділдә ақын
Әуезов Мұхтар. Әбділдә ақын // Социалистік Қазақстан.- 1939.- 8 февраль (№ 31).
Әuezov Muqtar. Әbdildә aqьn // Sotsialistjk Qazaqьstan.- 1939.- 8 fevral (№ 31).

Абай юбилейі туралы
Әуезов Мұхтар. Абай юбилейі туралы // Қазақ әдебиеті.- 1940.- 5 январь (№ 2).
Әuezov Muxtar. Abai iubileij turalь // Qazaq әdebietj.- 1940.- 5 qunvar (№ 2).

Ревизордың аудармасы туралы
Мұхтар. Ревизордың аудармасы туралы // Қазақ әдебиеті.- 1936.- 2 октябрь (№ 37).
Muqtar. “Reвijzor”dьn avdarmasь tuvralь // Qazaq әdebijeti.- 1936.- 2 өktәвir (№ 37).

Сақтық күшейіп, көрегендік артсын
Мұхтар. Сақтық күшейіп, көрегендік артсын // Қазақ әдебиеті.- 1937.- 5 февраль (№ 6).
Muqtar. Saqtьq kycejip, kөregendik artsьn // Qazaq әdeвijeti.- 1937.- 5 peвral (№ 6).

Мәңгі жасайтын ақын Шота Руставели
Әуезов Мұхтар. Мәңгі жасайтын ақын Шота Руставели // Қазақ әдебиеті.- 1937.- 5 декабрь (№ 48).
Әvezip Muqtar. Mәngi çasajtьn aqьn Cota Ruvstaвelij // Qazaq әdeвijeti.- 1937.- 5 dekaвr (№ 48).

Көркем жырдың ұлы ақыны
Мұхтар. Көркем жырдың ұлы ақыны // Лениншіл жас.- 1937.- 26 декабрь (№ 225).
Muqtar. Kөrkem çьrdьn ulь aqьnь // Lenincil ças.- 1937.- 26 dekaвr (№ 225).

Ұлы Отанда зор өнер
Әуезов Мұхтар. Ұлы Отанда зор өнер // Социалистік Қазақстан.- 1938.- 5 декабрь (№ 280).
Әuezov Muqtar. Ulь Otanda zor өner // Sotsialistjk Qazaqьstan.- 1938.- 5 dekaвr (№ 280).

Бұқар жырау сөзі
Бұқар жырау сөзі / жинаушы Мұхтар // Таң.- 1925.- 1 март.- араб графикасымен қазақ тілінде
 جىراو سوزى / جىيناوشى موقتاربوقار

Бұқар жыраудың керейге айтқан сөзі
Бұқар жыраудың керейге айтқан сөзі / жинаушы М. // Таң.- 1925.- 1 март.- араб графикасымен қазақ тілінде
 كه ره يكه ايتقان سوزى / جىيناوشى :مبوقارجىراودىك

Сыбан Сабырбай ақынның Сұлтанбай төреге айтқан сөзі
Сыбан Сабырбай ақынның Сұлтанбай төреге айтқан сөзі / жинаушы М. // Таң.- 1925.- 1 март.- араб графикасымен қазақ тілінде
М.Әуезовтің бүркеншік есімі «М» деп берілген.
سىبان سابىرباى اقىننىك سولتاباى توره كه ايتقان سوزى / جيناوشى: م

Абай еңбектерінің биік нысанасы
Әуезов М.  Абай еңбектерінің биік нысанасы // Социалистік Қазақстан.- 1945.- 18 август (№ 170).

Абай Құнанбаев қазақ халқының ұлы ақыны
Әуезов Мұхтар. Абай Құнанбаев қазақ халқының ұлы ақыны // Қызыл ту.- 1945.- 15 август (№ 102-103).

Бағалы еңбек
Әуезов Мұхтар. Бағалы еңбек // Социалистік Қазақстан.- 1949.- 14 август (№ 158).

Жалынды жазушы
Әуезов М. Жалынды жазушы // Ленин жолы.- 1946.- 1 февраль (№ 15).
С.Мұқановтың шығармашылығы туралы.

Жолы кең жазушы
Әуезов Мұхтар. Жолы кең жазушы // Социалистік Қазақстан.- 1946.- 27 январь (№ 20).

Kөrkem әdebietteggi otan syiglctjk
Әuezov Muqtar. Kөrkem әdebiettegi otan syiglctjk // Советтік Қарағанды.- 1941.- 5 июль (№ 157).

Пушкин мен Абай
Әуезов Мухтар. Пушкин мен Абай // Социалистік Қазақстан.- 1950.- 10 август (№ 175).

Ыбрай Алтынсарин – қазақ мәдениетінің зор қайраткері
Әуезов Мұхтар. Ыбрай Алтынсарин – қазақ мәдениетінің зор қайраткері // Социалистік Қазақстан.- 1950.- 11 апрель (№ 74).

«Дворян ұясы» романының аудармасы туралы
Әуезов Мұхтар. «Дворян ұясы» романының аудармасы туралы // Әдебиет және искусство.- 1952.- № 9.

Творчестволық өсу
Әуезов Мұхтар. Творчестволық өсу // Советтік Қарағанды.- 1952.- 24 декабрь (№ 252).

Май сәлемі
Әуезов Мұхтар. Май сәлемі // Социалистік Қазақстан.- 1954.- 1 май (№ 103).

Жүрекпен туысқандар
Әуезов Мұхтар. Жүрекпен туысқандар // Социалистік Қазақстан.- 1954.- 17 январь (№ 14).

Отаршылдық – масқаралық
Әуезов Мұқтар. Отаршылдық – масқаралық // Қазақ әдебиеті.- 1956.- 17 февраль (№ 7).