Баяндамалары мен сөйлеген сөздері   

Драматургияның бүгінгі жайы мен алдағы міндеттері
Әуезұлы Мұхтар. Драматургияның бүгінгі жайы мен алдағы міндеттері // Қазақ әдебиеті.- 1934.- 7 июль (№ 16).
Әvez ulь Muqtar. Dьramaturgijenin bugingi çajь men aldaqь mindetteri // Qazaq әdebijeti.- 1934.- 7 yiil (№ 16).

Қазақстан совет жазушыларының 5-7 апрельде болған Алматы қалалық жалпы жиналысында сөйлеген сөзі
Мұхтар. Қазақстан совет жазушыларының 5-7 апрельде болған Алматы қалалық жалпы жиналысында сөйлеген сөзі // Қазақ әдебиеті.- 1937.- 20 апрель (№ 19).
Muqtar. Qazaqьstan soвet çazuvcьlarьnьn apreldin 5-7-inde вolqan Almatь qalalьq çalpь çьjnalьsьnda sөjlegen sөzderi // Qazaq әdebijeti.- 1937.- 20 aprel (№ 19).

Драматургия заңы туралы кейбір ойлар
Әуезов Мұхтар. Драматургия заңы туралы кейбір ойлар // Әдебиет және искусство.- 1953.- № 12.- 102-108 б.
СССР Жазушылар Одағы басқармасының он төртінші пленумында сөйлеген сөзі.